top of page
DJI_0008_edited_edited.jpg

Klima & Miljø

"Vi bygger for en bedre fremtid"

Klima & miljø i HAB 

Som entreprenør innenfor bygg og anlegg er vi i HAB opptatt av å bidra til et bærekraftig samfunn. Vi mener at dette innebærer å sikre økonomisk vekst samtidig som vi tar hensyn til natur og klima, samt verdier som menneskeverd og likestilling. Vi er engasjert i å skape en verden hvor økonomisk fremgang og sosial ansvarlighet går hånd i hånd, og vi jobber hardt for å oppnå dette målet.

HAB jobber på lag med byggherrene. Miljø kan være komplekst og vanskelig – og det er ikke alltid så lett å vite hvor man skal begynne – derfor er vi ute etter å spille byggherre og oss selv gode ved å tilby miljøvennlige løsninger i alle våre prosjekter – enten i form av materialvurderinger, fossilfrie/utslippsfrie maskiner, og andre løsninger vi ser passer det enkelte prosjekt.

Tverrfaglig involvering i miljø – vi tror på verdien av at alle kan bistå med å følge opp miljø sammen med YM-leder i prosjekt - dette gir en god grunnforståelse og kan gi mye verdifullt til miljøfaget fordi det påvirkes av alt vi gjør.

Å levere bra på miljø ut i prosjekt handler om evnen til å jobbe tverrfaglig og forstå sammenhenger – med god faglig støtte i bakkant – derfor arbeider HAB kontinuerlig med å utvikle våre egne til å ha forståelse for faget i hverdagen da det gjør oss sterkere og mer fremtidssikre i våre leveranser på alle plan.

Miljø er det samme som å være effektiv, løsningsorienter, redusere kostnader på ressursbruk, tenke innovativt og tørre å stikke hodet frem – det kan vi HAB.

Fremover skal vi redusere avfallet vårt og tenke optimalisering av ressursene vi kjøper inn.

 

Vi skal kjenne våre egne utslipp og ta eierskap til det gjennom hele organisasjonen – fra ledelse til fagarbeider – fra plan til handling.

 Klima og miljø i prosjekt 

Drammen helsepark

På HABs prosjekt for Drammen Helsepark har vi satt i gang kreative løsninger for kunne være enda mer klimavennlige. Blant annet har vi satt opp en batteripakke som ble koblet mellom den provisoriske anleggsstrømmen og byggestrømmen. Denne batteripakken evner å levere fire ganger så mye strøm som det lokale strømnettet kan håndtere. Selv om prosjektet forbruker mer strøm enn det lokale nettet kan levere på dagtid, jevner batteriet ut disse forskjellene om natten, når anlegget er inaktivt og batteriet kan lades opp igjen.

Ved å velge batteripakken har vi ikke bare redusert kostnadene, men også redusert vårt miljøavtrykk betydelig. Bare dieselforbruket for tre aggregater ville ha utgjort betydelige mengder CO2-utslipp hver måned. Ved å velge batteripakken sparer vi dermed 16 936 kg CO2 hver måned, tilsvarende årlig fotavtrykket til en person i Norge (11 tonn), 40,6 fat olje eller 4232 hamburgere.

Drammen Helsepark har vært en del av en storstilt opprydding som har foregått på en av Norges mest forurensede industriområder, her har vi ryddet opp i 4690 tonn forurenset jord og bidratt til etableringen av et nytt, flott sykehus for Helse Sør-Øst.

Sorteringsgraden vår på Drammen Helsehus er på hele 98%, og vi jobber kontinuerlig med avfallsreduserende tiltak.

Begrepet bærekraft i HAB

Bærekraft er blitt omtalt som en av de største utfordringen samfunnet og verden står ovenfor i moderne tid. Likevel har begrepet bærekraft vært mye diskutert og hva man legger i begrepet har man måtte tilpasse til bransjen eller fagområdet en opererer i.  

Den mest kjente definisjonen kommer fra FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling:​


"En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov."​


Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport - Vår felles fremtid (1987)​

Når vi i HAB snakker om bærekraft og bærekraftig utvikling er det denne definisjonen vi legger til grunn. 

Vi har tilbudt miljøopsjoner i alle nye prosjekter

recycle.png

96% sorteringsgrad hittil i år

Ingen alvorlig miljøutslipp 

planet-earth.png
Klimaopsjoner.png
bottom of page