top of page

E18 Sjølyst- og Bygdøylokket

E18 Sjølyst- og Bygdøylokket

Vi rehabiliterer Sjølyst og Bygdøylokket som er en del av det større tunnel oppgraderingsprosjektet til Statens Vegvesen

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

139 mill. ekskl. mva

Mai 2023 - November 2023

Hovedentreprise

Statens Vegvesen

Under E18 ved Skøyen går Hoffselva i rør under veibanen. Nå står veien overfor både setningsskader og kapasitetsproblemer. Vi i HAB skal utføre rehabiliteringarbeidet.


Hovedfokus i prosjektet er å erstatte den eksisterende rørløsningen for Hoffselva med en ny kulvert. Kulverten skal krysse under Sjølystlokket, noe som forventes å forbedre både trafikkflyten og den generelle infrastrukturen.


Sjølystlokket ble ferdigstilt i 2003. Veianlegget ble bygget ved hjelp av prefabrikkerte elementer som ble satt på støpte fundamentstriper. På toppen av lokket er det et grøntområde med en gangvei. Lokket har ett kjørefelt i hver retning, i tillegg til av- og påkjøringsramper i den vestlige enden. Totalt er lokket 167 meter langt og har en innvendig bredde på omtrent 30 meter.


Bygdøylokket, som ble først bygget i 1959 og senere oppgradert i 2001, utgjør en viktig del av veinettverket i Oslo. Det er utformet som en traukonstruksjon med to broer som krysser veien ved en rundkjøring. Under lokket er det to kjørefelt i hver retning. 


Prosjektet inkluderer rehabilitering av både Bygdøylokket og Sjølystlokket, samt byggingen av den nye kulverten for Hoffselva. En viktig del av dette arbeidet vil gå på håndtering av en ÅDT på ca. 77 000. Som følge av dette ønsker man å utføre arbeidene så fort som mulig og det er planlagt døgnkontinuelig drift i gjennom sommermånedene. 


I tillegg til arbeidene på E18 fra Lysaker til Filipstad, vil det også bli gjennomført ulike skiltarbeider langs E18, samt en del av Ring 3 fra Økern til Ryen og ved Storo/Sinsen. Dette prosjektet er et viktig skritt for å forbedre og modernisere regionens veinettverk og møte dagens og fremtidens trafikkutfordringer.

bottom of page